MotivationsMentorerna är ett företag som erbjuder handledning och utbildning till verksamheter som möter barn och unga.

Vi är specialiserade inom:

  • Ledarskap och organisation
  • Tillämpad beteendeanalys (TBA)
  • Positivt beteendestöd (PBS)
  • Autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
  • Lågaffektivt bemötande/icke-konfrontativt förhållningssätt
  • Problematisk skolfrånvaro
  • Tidig färdighetsträning för barn med funktionsvariationer

Vi finns med er hela vägen, från att definiera era behov till att utforma den handledning och utbildning som just ni behöver idag.

För oss är det viktigt med ett helhetsperspektiv. I centrum står alltid er organisation och de barn och unga som ni möter.

tree-779827_1920

(Besök gärna MotivationsMentorerna på Facebook!)


Johanna Ellström

IMG_1152

Johanna är ägare av MotivationsMentorerna, som grundades 2015.

Johanna har en magisterexamen (fil. mag.) i social omsorg/socialt behandlingsarbete med inriktning på barn och ungdom från Uppsala universitet samt en specialisering i autism, intellektuell funktionsnedsättning och tillämpad beteendeanalys från Stockholms universitet. Hon har arbetat som handledare på ett av Sveriges ledande konsultföretag inom KBT och TBA (Psykologpartners/BanyanCenter) och har erfarenhet av att handleda föräldrar och personal på förskola, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, elevhälsa, i verksamheter med insatser inom ramen för LSS samt att handleda i tidiga beteendeinriktade insatser för små barn diagnostiserade med autism.

Tidigare i sin yrkeskarriär har Johanna arbetat direkt med barn och ungdomar i förskola, skola och fritidsverksamhet samt som socialpedagog på grundskola. Johanna är även ordförande i den ideella föreningen Ung Autism.

”Jag älskar att arbeta med förändring. När jag går in i ett nytt uppdrag vill jag först skapa mig en bild av var organisationen, grupperna och individerna befinner sig. Sedan sätter vi upp tydliga mål och börjar arbeta mot positiv förändring. Min drivkraft är att få se inspirerade ögon och envist arbete mot uppsatta mål. Jag vill alltid väcka nyfikenhet, självförtroende och lite ”jävlar anamma” i de grupper jag handleder – när vi tror på förändring så gör vi förändring. Jag är utbildad inom tillämpad beteendeanalys och har min grund i positivt beteendestöd. Jag är inspirerad av bland annat Carol Dwecks forskning kring ”growth mindset” och har en osviklig tro på barn och ungdomars förmåga att lära sig och utvecklas tillsammans med sina pedagoger och föräldrar. För mig är relationen mellan vuxen och barn eller pedagog och elev grundstenen som allt utgår ifrån, det är bland annat därför som det är så viktigt med ett icke-konfrontativt förhållningssätt (lågaffektivt bemötande). Jag är en praktiker ut i fingerspetsarna och under min handledning får man många konkreta exempel och handfast ledning mot sina mål.”

johanna@motivationsmentorerna.se
076 270 99 00

Anette Westrin

IMG_1133

Anette är leg. lärare, specialpedagog och rektor.

Anette har många års erfarenhet av att arbeta inom skola. Hennes senaste tjänst var som chef för den centrala elevhälsan i en kommun i Dalarnas län. Hon har lång erfarenhet av att leda grupper och utbilda och handleda elevassistenter, lärare, specialpedagoger och rektorer. Hennes erfarenhet av svåra samtal, konflikthantering och organisationsförändring kommer från att ha arbetat i olika roller och inom olika skolformer.

”Jag har arbetat inom skolans värld i hela mitt yrkesliv. Jag har varit lärare, specialpedagog och rektor i olika skolformer och i min senaste tjänst har jag varit ledare och chef inom en central elevhälsaorganisation.  Jag har varit med när skolreformer avlöst varandra. Omvärlden snurrar snabbt och jag har lärt mig att det är av yttersta vikt att det finns möjlighet att stanna upp och reflektera. Vi behöver alla utbyta erfarenheter, lyfta fram utmaningar och belysa dessa ur olika perspektiv för att stärka våra roller. Handledning kan vara ett forum för reflektion där man inte bara har möjlighet att hämta andan och orientera sig utan också stärka och utveckla sin professionalitet. För mig är det viktigt att skapa trygghet i de grupper där jag handleder, det är viktigt att känna att man vågar säga det som är svårt, man måste våga för att utvecklas. Jag är inspirerad av ett systemteoretiskt tänkande där det är viktigt att beakta relationer och en ömsesidig påverkan. Ensam är inte stark. Vi behöver alla stöd. Jag använder min samlade erfarenhet och kunskap för att stärka individer, grupper och organisationer.”